Człowiek, świadom swej wolności, staje wobec pytania: jak rozporządzić swym życiem?" Namysł zrodzony z tego pytania, jeśli tylko nie brak mu systematyczności, jest etyką. Etyka jest filozofią, jest podstawową dziedziną filozofii, wedle niektórych, na przykład wedle Emmanuela Lévinasa, jest nawet filozofią pierwszą.

Prof. dr hab. Jacek Filek, 
założyciel kierunku Etyka w IF UJ

 

Czym nie są studia na kierunku Etyka?

 • Nie są wymierzone w religię: ich utworzenie oznacza krok w kierunku zerwania w życiu publicznym z fałszywą alternatywą „religia czy etyka".
 • Nie oznaczają rezygnacji z filozofii: etyka stanowi samo centrum filozofii; absolwent studiów etycznych zdobywa zarazem szerokie wykształcenie filozoficzne.

 

Czym są studia na kierunku Etyka?

 • Stanowią humanistyczną odpowiedź na, dominujący dzisiaj, przedmiotowy i merkantylny stosunek do człowieka.
 • Uczą twórczego, samodzielnego myślenia.
 • Zapewniają absolwentom zdolność adaptacji we współczesnym świecie, w stale zmieniających się warunkach życia i hierarchiach wartości.
 • Pomagają w zrozumieniu innych ludzi i odmiennych kultur.
 • Sprzyjają odnalezieniu własnej drogi, własnego ethosu.

 

Co proponuje Etyka na UJ?

 • Wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane dla pełnienia roli specjalisty (w zakresie bioetyki, etyki biznesu, etyki środowiskowej, etyki mediów i innych etyk szczegółowych).

 • Specjalistycznie wypracowaną zdolność myślenia krytycznego, innowacyjnego i kreatywnego, zdobywaną pod okiem wysoce wykwalifikowanej kadry naukowej i dydaktycznej.

 • Studia I stopnia (w przyszłości także II i III) uzupełnione o studium pedagogiczne, przygotowujące i dające uprawnienia do nauczania etyki i filozofii w szkołach.

 • Szeroki wybór pomiędzy licznymi kursami nieobligatoryjnymi (ich lista jest rokrocznie uaktualniana), a także dość swobodną migrację pomiędzy ofertą studiów etycznych i studiów filozoficznych.

 • Szeroki `background` etyczny i filozoficzny, pozwalający na kontynuację nauki po uzyskaniu stopnia licencjackiego – na dotychczasowym kierunku, albo na innych kierunkach w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.